İş Kazasından Kaynaklı Maddi Manevi Tazminat Davası Emsal Karar

İş_Kazası

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C. İstanbul Anadolu xx. İŞ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : xxxxxxxx Esas
KARAR NO : xxxxxxxx

HAKİM : xxxxxxxxxxxxx
KATİP : xxxxxxxxxxxxxxxxx

DAVACI : xxxxxxxxxxxx
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK – Altayçeşme Mah. Çam Sk. Dap Royal Center D Blok No:50 Maltepe/ İSTANBUL

DAVALI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VEKİLİ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DAVA : Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 11/04/2018
KARAR TARİHİ : 28/01/2021
KARAR YAZIM TARİHİ : 24/03/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA: Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin gemi adamı olarak çalışmakta olduğu xxxxxx gemisinde 21 Haziran 2017 tarihinde ambar temizliği yaparken havanın yağmurlu ve denizin çalkantılı olması nedeni ile dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düştüğü, bileğinde şişme meydana geldiği, bu durumu sorumlu kişiye bildirdiği ancak bu kişinin konuyu önemsemediği, seyir boyunca bileğinde şiş olduğu, gemi limana yanaştığında kendi imkanları ile xxxxxxxxx Devlet Hastanesine giderek bileğinde kırık olduğunu öğrendiği ve bileğinin alçıya alındığını ancak buna rağmen kemiğin kaynamadığını ve ameliyat geçirmek durumunda kaldığını ve bilek fonksiyonunun yitime uğradığını ve sürekli iş göremez duruma geldiğini beyan etmiş ve şimdilik 500 TL maddi tazminat ile 100.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA: Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; xxxxxxxx gemisinde davacının iddia ettiği gibi bir iş kazası meydana gelmediğini, davacının işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgeleri incelendiğinde davacı xxxxxxxx ‘ in xxxxxxxx gemisinde 07.06.2017 ile 25.04.2018 tarihleri arasında gemi adamı olarak çalıştığını, davacıya 12.07.2017 tarihinde tıbbi müdahale yapıldığı 13.07.2013 tarihinde SGK online bilgi sistemi üzerinden şirketimize bildirildiğini ve aynı gün “bu kazayı gören şahit bulunmadığı “ hususu sisteme bildirildiğini, davacı xxxx Devlet Hastanesinde iken 12.07.2017 tarihinde saat 18.25 de Jandarma’ ya mağdur olarak ifade verdiğini ve “…25.06.2017 tarihinde xxxxxxxx Gemisinde ambar temizliği yaparken düştüğünü ve elinin incindiğini, olaydan 15 gün sonra ağrıları artınca hastaneye geldiğini ve elinde kırık olduğunu öğrendiğini, kazadan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını…” beyan ettiğini, xxxxx Gemisine ait seyir defteri ve benzeri hiç bir dokümanda davacının iddia ettiği iş kazasına ilişkin bir kayıt, belge ya da bildirim bulunmadığını, gemide bulunan personellerde böyle bir kazayı görmediklerini ve duymadıklarını ifade ettiklerini, başka bir anlatımla davacının dava dilekçesine dayanak yaptığı maddi olay vukuu bulmadığını beyan ederek, davanın reddi istemiştir.
TOPLANAN DELİLLER: Sağlık Kurulu Raporu, bilirkişi raporları, sigorta sicil dosyası, tanık beyanları, müzekkere yanıtları ve dosyada bulunan diğer deliller.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ: Dava, iş kazası nedeniyle uğranan maddi zararın tazmini talebine ilişkindir.
xxxxxx Sosyal Güvenlik Merkezi’nden gelen kurum sağlık kurulu raporu incelendiğinde; davacının sürekli iş göremezlik derecesinin %15,2 olarak belirlendiği görülmüştür.
Tarafların göstermiş oldukları tüm deliller toplanmış ve davaya konu iş kazasının meydana gelmesinde tarafların kusur oranlarının tespiti için iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman bilirkişi marifetiyle inceleme yapılmıştır. Bilirkişi heyeti, 26/05/2020 tarihli raporunda; kazazede işçinin özensiz davranması, davalı işverenin ise gerekli eğitimi vermemesi, işçiye kaymaz tabanlı ayakkabı verilmemesi ve denetiminin sağlanmaması, kaygan zeminlerin oluşumunun engellenmemesi nedeniyle kusurlu bulunduğunu, bu nedenlerle davalı işverenin %85, davacı işçinin %15 kusurlu olduğunu mütalaa etmiştir. Ayrıntılı ve denetime açık bilirkişi raporu, davaya konu iş kazasının meydana gelmesinde tarafların kusur oranlarının tespiti bakımından yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğundan rapora itibar edilmiş ve rapor, hesap raporuna esas alınmıştır.
Davacını uğramış olduğu maddi zarar miktarının tespiti konusunda aktüerya bilirkişisi tarafından inceleme yapılmış ve bilirkişi, 16/10/2020 tarihli raporunda; kusur durumları gözetildiğinde davacının hak kazandığı tazminat tutarının 193.611,80 TL olduğunu mütalaa etmiştir. Ayrıntılı ve denetime açık bilirkişi raporu, yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğundan rapora itibar edilmiş ve rapor, hükme esas alınmıştır.
İddia, savunma, Sağlık Kurulu Raporu, bilirkişi raporları, sigorta sicil dosyası, tanık beyanları, müzekkere yanıtları ve dosyada bulunan diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %85 kusurlu olduğu ve dolayısıyla davacının kazadan doğan maluliyetinden kaynaklı zarardan sorumlu olduğu anlaşılmakla belirlenen maddi zarara ve davacının maluliyet oranının %15,2 olması, davalının kusur oranı, geçici malul olduğu dönemin bulunması, kazanın mahiyeti ve tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak 19.000,00 TL manevi tazminatın uygun olduğu kanaatiyle davanın kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM:
Davanın KISMEN KABULÜ ile;
1)Toplam 193.611,80 TL net maddi tazminatın, kaza tarihi olan 21.06.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2)Toplam 19.000,00 TL net manevi tazminatın, kaza tarihi olan 21.06.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine; fazlaya ilişkin talebin reddine,
2-Kabul edilen miktar üzerinden alınması gereken 14.523,51 TL karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, ayrıca dosyada adli yardım kararı olması sebebiyle suç üstü ödeneğinden karşılanan 2.000,00 TL bilirkişi ücretlerinin ve suç üstü ödeneğinden karşılanan posta masrafların toplamı 255,00 TL’de olmak üzere toplam 2.255,00 TL’nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, maddi tazminat bakımından yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 22.002,83 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,
4- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, manevi tazminat bakımından yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,
5- Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, manevi tazminat bakımından yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılan 32,35 TL yargılama giderinden, kabul-ret oranına göre hesaplanan 23,43 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalanın davacı üzerinde bırakılmasına,
7-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
8-Davacı tarafça yatırılan gider avansından kalan miktarının karar kesinleştiğinde ve istek halinde kendilerine iadesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.. 28/01/2021
Katip xxxxxxx
¸e-imzalıdır

Hakim xxxxxx
¸e-imzalıdır

Bir Cevap Yazın

%d