İCRA HUKUKU

icra hukuku

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • İcra takibi hazırlanması ve haciz işlemleri,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip ve dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • İtirazın iptali davası,
 • Karşılıksız çek davası,
 • İcra takibine ve borca itiraz
 • İhtiyati haciz davası,
 • Çocuk teslimi,
 • Tasarrufun iptali davası,
 • İcra yoluyla istihkak davası,
 • Menfi tespit ve istirdat davaları,
 • Borçtan kurtulma davası, 
 • Haczedilemezlik şikayeti, 
 • İhalenin feshi, 
 • İhtiyati haczin kaldırılması, 
 • İstihkak davaları,
 • İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz), 
 • İtirazın kaldırılması ve tahliye davası, 
 • Kambiyo hukuku şikayeti, 
 • Kıymet takdirine itiraz, 
 • Rehnin kaldırılması talebi, 
 • Sıra cetvelindeki sıraya itiraz, 
 • Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet)

Danışmanlık Hizmetleri

 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
 • Konkordato başvurusunun yapılması ve konkordato sürecinin yürütülmesi,
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi,
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi

İLETİŞİM İÇİN TIKLAYIN