MİRAS HUKUKU

Öztürk ve çiçek hukuk

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Tenkis davası,
 • Mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava,
 • Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi) verilmesi istemi,
 • Veraset ilamının iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi,
 • Atanmış kişiye mirasçılık verilmesi,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti,
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Mirasta istihkak,
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması,
 • Terekenin korunması,
 • Terekenin mevcudunun tespiti,
 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi,
 • Mirasın paylaştırılması talebi,
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali,
 • Reddi miras,
 • Reddi mirasın iptali,
 • Miras taksim sözleşmesinin iptali,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Vasiyetname açılması ve ilgililere okunması,
 • Ortaklığın giderilmesi,
 • Vakfın tescilinin mirasçılar tarafından iptali

Danışmanlık Hizmetleri

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Mirastan ıskat sözleşmesi,
 • Mirasçılık sözleşmesi,
 • Tek taraflı ve çift taraflı mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Miras taksim sözleşmelerinin / Miras Paylaşım Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 • Miras hissesinin temliki Sözleşmesinin ihtiyaç ve istekler doğrultusunda hazırlanması,
 • Tapu işlemleri,
 • İntikal işlemleri