Tecentriq küçük hücreli akciğer kanseri dava sonucu

T.C.
ISPARTA
İŞ MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2021/xxx Esas
KARAR NO : 2022/xxx
HAKİM : xxxxxxxxxSAT xxxxxxx
KATİP :xxxxxxxxxxxxxxxxxx
DAVACI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Merkez/ ISPARTA

MİRASÇILAR :
1- xxxxxxxxxxxxxx – 1111111111111 Ayazxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Merkez/ ISPARTA
2- xxxxxxxxxxxxxx – 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5 Merkez/ ISPARTA
3- xxxxxxxxxxxxxx – 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:8 Merkez/ ISPARTA

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK – [15732-37388-67239] UETS

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI –
VEKİLİ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
DAVA TARİHİ : 01/09/2021
KARAR TARİHİ : 01/02/2022
KARAR YAZIM TARİHİ : 13/03/2022

Mahkememizde görülmekte bulunan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; davacı xxxxxxxx CAN’a tarama amaçlı yaptırdığı testlerde akciğerde kitle görülmesi üzerine 26.07.2021 tarihinde evre 4 akciğer kanseri tanısı konulduğunu, tanı biopsi ile patolojik olarak akciğerin küçük hücreli kanseri olarak doğrulandığını, 10.08.2021 tarihli muayenede hastalığın ilerlemiş olması ve yüksek yaşam riski oluşturması nedeniyle 6 ay boyunca Tecentrig tedavisi alması planlandığını, hastaya tedavi hastalığın seyrine göre gerektiğinde Onkoloğun reçetelemesiyle 1200 mg temin edilerek 21 gün arayla 1200 mg (1 kere) verileceğini, ilacın kullanımı için 12.08.2021 tarihinde Endikasyon Dışı Kullanım izni alındığını, hastanın kendi ekonomik durumunun ilacı karşılamak için yetersiz olduğunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ilaçlar için SUT kuralları nedeniyle ödeme yapmadığını, SGK’ya ilacın ödenmesi için 11.08.2021 tarihinde başvuru yapıldığını, ancak SGK tarafından ilacın ödenmesi talebinin E-29723236-622.01-xxxxxxxxx sayılı 11.08.2021 tarihli yazıyla sağlık uygulama tebliğinde bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, hastaya faydalı olan, tıp kurallarına uygun olarak kullanılan ilaçların ödemesinin yapılmamasının açıkça hukuka aykırı olduğunu ve hastaları mağdur ettiğini, müvekkili tarafından ilacın ivedilikle kullanılabilmesi için ihtiyali tedbir talebiyle Isparta İş Mahkemesi’ne başvurulduğunu, Isparta İş Mahkemesi’nin 18.08.2021 tarihli 2021/3 sayılı kararıyla ilacın geri ödemesinin SGK tarafından kesintisiz olarak yapılmasına dair ihtiyati tedbir kararı verildiğini beyanla, “TECENTRİO (Atezolizumab)” ticari isimli ilacın geri ödemesinin yapılmasına dair başvurunun SGK tarafından reddine dair E-29723236-622.01-2xxxxxxxxx sayılı kararım İPTALİNE ve ilaç bedellerinin SGK tarafından ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının kurum tarafından ödenmesini talep ettiği TECENTRIO 1200 mg ilacın Kurumun bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığını, Kurumun ödeme listesinde bulunan ilaçlara ilişkin liste ilgili kurumlar tarafından düzenlendiğini, kurumun bu listeye göre ödeme yapılacak ilaçların bedellerini ilgililere ödediğini, kurumun bu liste dışındaki ilaçları ödemesinin kanunen mümkün olmadığından kurum tarafından ödenmesi yönünde dava ikame edilmesinin usul ve yasa hükümlerine aykırılık teşkil ettiğini, davacının talebinin kurum tarafından reddinin kanun hükmüne dayandığını, ayrıca kurumun davacının talebinin reddine ilişkin işleminde usulsüzlük bulunmadığını, arz ve izah edilen sebeplerle davanın reddine, mahkeme masraflarının ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine katar verilmesini talep etmiştir.

Deliller Ve Gerekçe;

Dava, davacının kanser tedavisinde kullandığı ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanması talebinin reddine ilişkin kurum işleminin iptali ile ilaç bedellerinin kurum tarafından karşılanması talebinden ibarettir. Mahkememizce bu kapsamda davaya konu olan ödeme talebine ve kurum tarafından verilen cevaba ilişkin tüm kurum kayıtları, hastane kayıtları, tedavi belgeleri ve taraflarca celbi istenen tüm kayıt ve belgeler dosya arasına alınmış ve son olarak da talimat mahkemesi aracılığıyla dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi tarafından düzenlenen rapor taraf vekillerine tebliğ edilmiştir.

Yargılama sırasında davacının vefat etmesi nedeniyle davacı vekili tarafından davacının mirasçılarını gösterir veraset ilamı ve mirasçılar adına düzenlenmiş vekaletname örneği sunulmuş, yargılamaya mirasçılar adına devam edilmiştir.

Tüm dosya kapsamı ve gelen belgeler birlikte incelendiğinde; dosyadaki hastane kayıtları ve tedavi belgelerine göre davacının hastalığı nedeniyle ilgili hastaneye müracaatı üzerine uygulanan tedaviler neticesinde XXXXXX Can isimli hastanın rahatsızlığı olan; “Bronş ve Akciğer Malign Neoplazmı; Yayın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanseri” tanısının/tamlarının tedavisinde “Atezolizumab” etkin maddeli ilaç/ilaçların kullanımı uygun görüldüğü, Atezolizumab etkin maddeli ilacın 4 (dört) küldük dozda karboplatin ve etopozid ile birlikte, sonrasında 6 (altı) ayhk dozda monoterapi olarak kullanımının uygun görüldüğü, Antalya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünün 03.09.2021 tarih ve E.29723236-622.03-30575303 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgelere göre; XXXXXXX CAN’ın 11.08.2021 tarih ve 2XXXXXX sayı dilekçesiyle 56 yaşında kanser hastası olduğunu, kullanması gereken ilacın Tecentriq isimli ilaç olduğunu, bu ilacın bedelinin aylık 18316,47 TL olduğunu, ilaç bedelinin kendisi tarafından karşılanmasının imkansız olduğunu, bu sebeple ilacın kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasını talep ettiği, Antalya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü 11.08.2021 tarih ve E.29723236-622.01-29197247 sayılı yazısıyla XXXXXX CAN’a; “başvurunuzda bahsi geçen Atezolizumab etkin maddeli, Tecentriq isimli ilaç, Kurumumuz Geri Ödeme Listelerinde ve Sağlık Uygulama Tebliğinde bulunmadığından, Kurumumuzca bedeli karşılanmamaktadır.” şeklinde cevap verildiği tespit edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 63. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendi;
“Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri şunlardır:

b) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğin 4.1.9. maddesi; “(1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ nde (EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için özel düzenlemeler saklıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.9. maddesinde Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinin (EK-4/A) belirtildiğini, bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedellerinin hiç bir koşulda Kurumca ödenmeyeceği belirtilmiş ise de; yapılan tedaviler sonucunda düzenlenen raporlarda da belirtildiği üzere, ATEZOLİZUMAB tedavisinin uygulanabilmesi için, Doç. Dr. XXXXXX XXXX XXXXXXX’e 03.08.2021 tarihli ve E. 1036249 sayılı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuruda bulunarak XXXXXX CAN’ın Atezolizumab tedavisini alabilmesi için kullanım izini verilmesini talep ettiği, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 12.08.2021 tarih ve E.16358815-506.01-505395 sayılı yazısıyla; “Dr. XXXXXX XXXXX XXXXXXX’e XXXXXX CAN isimli hastanın rahatsızlığı olan; Bronş ve Akciğer Malign Neoplazmı; ”Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanseri tanısının/tamlarının tedavisinde Atezolizumab etkin maddeli ilaç/ilaçların kullanımı uygun görülmüştür.” şeklinde belirtildiği, ancak Atezolizumab tedavisinin ikinci Kürünün uygulanması sonucunda yapılan tetkiklerde kendisini daha iyi hissettiği, ağrı şikayetinin geçtiği, öksürük azalma görüldüğü belirtilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, VVVVVVVV CAN’a Atezolizumab tedavisinin uygulanması sonucunda yapılan tetkiklerde tedavinin olumlu yönde sonuç verdiği tespit edildiğinden, hayati öneme haiz Atezolizumab etken maddesi içeren TECENTRİQ 1200 mg adlı ilaç bedellerinin 5510 sayılı 63. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendi kapsamında ödenmesi gerektiği, davacının 11.08.2021 tarihli ilaç bedeli ödenmesi talebinin reddedilmesine ilişkin davalı kurumun 11.08.2021 tarih ve E.29723236-622.01-xxxxxxxx sayılı işleminin yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak tüm dosya kapsamı, taraf iddia ve savunmaları birlikte değerlendirildiğinde; davacı xxxxxxx CAN’a Atezolizumab tedavisinin uygulanması sonucunda yapılan tetkiklerde tedavinin olumlu yönde sonuç verdiği, hayati önemi haiz Atezolizumab etken maddesi içeren TECENTRİQ 1200 mg adlı ilaç bedellerinin 5510 sayılı 63. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendi kapsamında ödenmesi gerektiği, davacının 11.08.2021 tarihli ilaç bedeli ödenmesi talebinin reddedilmesine ilişkin davalı kurumun 11.08.2021 tarih ve E.29723236-622.01-2xxxxxxxx sayılı işleminin yerinde olmadığı ve kurum işleminin iptal edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve davanın kabulüne ilişkin olarak aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

11.08.2021 tarih ve E29723236-622.01-29197247 sayılı kurum işleminin iptaline, TECENTRİQ isimli ilaç bedellerinin kurum tarafından karşılanmasına,

2-Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacılar tarafından yatırılan 59,30 TL peşin harç, 59,30 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 118,60 TL harcın davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı harçtan muaf olduğundan karar kesinleştiğinde istek halinde davacıya iadesine,

4-Davacılar tarafından yapılan 22,00 TL tebligat giderleri, 72,00 TL müzekkere giderleri ve 600,00 TL bilirkişi ücreti ve 4,00 TL dosya ücreti olmak üzere toplam 698,00 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacılara ödenmesine,

5-Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-HMK’nın 333.maddesi uyarınca kalan gider avansı bulunması halinde kararın kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

7-HMK’nın 333.maddesi uyarınca kalan gider avansı bulunması halinde kararı kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.01.02.2022

Katip xxxxxxxx Hakim xxxxxxx
e-imzalıdır e-imzalıdır

Bu belge 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

HUKUKUKİ DESTEK İÇİN İLETİŞİM HATLARIMIZDAN TARAFIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ

Bir Cevap Yazın

%d