OPDİVO KARIN MEZOTELYOMASI TEDBİR KARARI

TÜRK MİLLETİ ADINA

  T.C. İSTANBUL

XXXXXXXXXXXXXXXX MAHKEMESİ

KARAR
ESAS NO             : XXXXXXX 

HAKİM                : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
KATİP                  : XXXXXXXXXXXXXXXXX

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN 
DAVACI               :XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXT.C. Kimlik numaralı.
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK – [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI –  
    [35773-73770-62988] UETS
VEKİLİ                : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVA                    : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
TALEP                 : İhtiyati Tedbir
TALEP TARİHİ  : 05/01/2021
KARAR TARİHİ: 11/01/2021
Davacı  XXXXXXXXXXXXXXXXXX tarafından davalı  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) ilişkin davada davacı vekilinin  05/01/2021 tarihli dava dilekçesi ve dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı tarafın tedbir talebi üzerine davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu “NİVOLUMAB” etkin maddeli “OPDİVO” isimli ilacın bedelinin Sgk tarafından tedbiren karşılanmasına ilişkin talebi  incelendi.

6100 sayılı Yasa’nın 389.maddesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir.

Dosya içeriğine ve davacı vekilinin sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle “NİVOLUMAB” etkin maddeli “OPDİVO” isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, ilaç bedelinin mevcut ekonomik durumuna göre yüksek olması ve bu bedeli karşılayamaması durumu söz konusu olup bu ilacı kullanması sağlık açısından zaruri olduğu anlaşılmakla Yasa’da belirtilen “gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali”nin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinden dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasadaki “sosyal devlet ilkesi” de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Tedbir talebinin kabulü ile; dava sonuçlanıncaya kadar ve tedbir kararı hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu “NİVOLUMAB” etkin maddeli “OPDİVO” isimli ilaç bedelinin tedbir tarihinden itibaren tamamının kesintisiz olarak Sgk tarafından tedbiren karşılanmasına,
2- Kararın taraf vekillerine tebliğine,
3- Kararın gereği için ilgili Sgm birimine müzekkere yazılmasına,
İtirazı kabil olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tedbir hususunda karar verildi.11/01/2021
   KatipXXXXXXX                                                                                          Hakim XXXX
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-

Bir Cevap Yazın

%d