KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI EMSAL KARAR

Kamulaştırmasız El Atma Davası

T.C. İSTANBUL ANADOLU xx..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : XXXX/XXX Esas
KARAR NO : XXXX/XX
HAKİM : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KATİP : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DAVACI : 1-XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
: 2- XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLLERİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK
DAVALI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ : Av. XXXXXXX XXXXXX
DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
DAVA TARİHİ : 14/09/2020
KARAR TARİHİ : 16/02/2022
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH :
28/02/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
TALEP; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin İstanbul ili, XXXXXX ilçesi, XXXXXX mahallesi, XXX parsel ve XXX parselin maliki olduklarını, müvekkili XXXXXXX XXXXXXın söz konusu taşınmazın 1/2 hissesine sahip olduğunu, diğer müvekkili XXXX XXXXXX‘ın ise söz konusu taşınmazların 1/4 hissesine sahip olduğunu, müvekkili aracılığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile taşınmazların XXXXXXXX tarih XXXXXXX sayılı “Kamu Yararı Kararı” ile kamulaştırıldığını öğrendiğini, davalının kamulaştırılma işlemi müvekkillere tebliğ edilmediğini ve kamulaştırma nedeniyle müvekkiline ödeme yapılmadığını, beyan ederek taleplerinin kabulü ile kamulaştırılan taşınmaz bedelinin tespit edilerek faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini talep ve dava etmişlerdir.
CEVAP; Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; İstanbul ili, XXXXX ilçesi, XXXX mahallesinde bulunan XXX parsel sayılı 861,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazın tamamının XXXXXXXXXXXXXXXXX Otoyolu KM:21+704-33+510 arası yol inşaat ve emniyet sahasına rastladığından XXXXXX tarih ve XXXXXXX sayılı kamu yararı kararı ile, XXX parsel sayılı 6.343,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının XXXXXXXXX kavşağı ile XXXXXXXX tersane bağlantısı XXXXXXXX yol inşaat ve emniyet sahasına rastladığından XXXXXXXXX tarih ve XXXXX tarih sayılı kamu yararı kararı ile idarelerince kamulaştırma işlemine tabi tutulduğunu, yapılan incelemelerde davacılar XXXXX ve XXXXXXX adına yapılmış herhangi bir noter tebligatı tespit edilmediğini, malikler tarafında tapuda terkin işlemi yapılmadığından kamulaştırma bedelinin ödenmediğini beyan ederek davanın reddini talep ve beyan etmiştir.
DELİLLER;
Dava konusu taşınmazların tapu kaydı XXXXXX Tapu Müdürlüğü’nden celp edilerek dosya arasına alınmış olup incelenmesinde; XXXXX ilçesi, XXXXXX köyü,XXXXX mevkii, XXX parsel sayılı taşınmazın yol vasfında olduğu, taşınmazın 11,20 m2’lik 118/9072 hissesinin XXXXXX adına kayıtlı olduğu, taşınmazın 2,24 m2’lik 59/4536 hissesinin XXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXX ile birlikte elbirliği ile XXXXX XXXXXXXX adına kayıtlı olduğu; XXXXX ilçesi, XXXXX köyü, XXXXXX mevkii, XXXX parsel sayılı taşınmazın yol vasfında olduğu, taşınmazın 82,50 m2’lik 118/9072 hissesinin XXXX XXXXX adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün XXXXXXXXX tarih ve XXXXXX sayılı yazıları ile İstanbul ili, XXXXXX ilçesi, XXXXX mahallesinde bulunan XXX parsel sayılı 861,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının XXXXXXX Otoyolu XXXXXXX arası yol inşaat ve emniyet sahasına rastladığından XXXXXX tarih ve XXXXXX sayılı kamu yararı kararı ile, XXXX parsel sayılı 6343,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının XXXXX otoyolu XXXXXX Kavşağı ile XXXXXX Tersane Bağlantısı XXXXXXXX yol inşaat ve emniyet sahasına rastladığından XXXXX tarih ve XXXXXX tarih sayılı kamu yararı kararı ile idarelerince kamulaştırma işlemine tabi tutulduğu belirtilmiştir.
XXXXXXX Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17/08/2021 tarihli yazı cevabında; davaya konu emsal taşınmazlara ait m2 birim değerleri belirtilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğü’nün yazı cevabında hava fotoğrafının gönderildiği anlaşılmıştır.
15/10/2021 Tarihinde mahallinde keşif yapılmıştır.
Bilirkişi kurulu hazırlayıp sunmuş oldukları 31/12/2021 tarihli raporlarında; dava konusu taşınmazların XXX ilçesi, XXXX köyü, XXXXX mevkii, XXXXX parsel sayılı yol vasıflı taşınmaz ve XXXXXX ilçesi, XXXXXX köyü, XXXXX mevkii, XXXXXX parsel sayılı yol vasıflı taşınmaz olduğunu, taşınmazların pafta zemin uyumlarının bulunduğunu, taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemine tabi tutulduğunu, taşınmazların emlak kayıtlarına göre 2021 yıl m2 rayiç değerlerinin 2.603,30 TL olduğunu, dava konusu taşınmazların, belediye sınırları ve mücavir saha sınırları içinde olması, belediye hizmetlerinden faydalanıyor olması, yol, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanması ve gelişmekte olan bir bölgede olmasından dolayı arsa olarak değerlendirildiğini, taşınmaz üzerinde muhdesat bulunmadığını, dosyaya tapu müdürlüğünce sunulan emsallerden 1318 parsel sayılı taşınmaz satışının ticari satış olması edeni ile 218 parsel v2 330 parsel sayılı taşınmaz satışının gerçek değeri göstermeyip muvazaalı satış olması nedeni ile değerlendirilmeye alınmadığını, emsal gösterilen 1322 parsel sayılı taşınmazın 26/09/2019 tarihinde 1.300.000,00 TL bedelle satılmış olduğunu, değerlendirme tarihindeki m2 değerinin 2.611,70 TL olduğunu, taşınmazın yapısı, konumu ve nitelikleri gereğince dava konusu taşınmaz ile benzer özellikler göstermesi nedeni ile mukayese emsal kabul edildiğini, 1320 parsel,1323 parsel ve 1325 parsel sayılı taşınmazlarda 1/2’şer hisseler ile 1/2 hissenin 27/09/2019 tarihinde 920.000,00 TL bedelle satılmış olduğunu, değerlendirme tarihindeki m2 değerinin 2.632,77 TL olduğunu, taşınmazın yapısı, konumu ve nitelikleri gereğince dava konusu taşınmaz ile benzer özellikler göstermesi nedeni ile mukayese emsal kabul edildiğini, dava konusu taşınmazların m2 birim değerinin 2.620,00 TL, davacı XXXXXXXXXX‘ın kamulaştırılan hisselerinin kamulaştırma bedelinin 245.494,00 TL, davacı XXXXXXXX‘ın kamulaştırılan hissesinin kamulaştırma bedelinin 5.868,80 TL olduğunu bildirmişlerdir.
Davacı vekili 20/01/2022 tarihli ıslah dilekçesinde; dava dilekçesinde belirtmiş oldukları dava değerini, Müvekkili XXXXXXXXX adına 5.868,80 TL, müvekkili XXXXXXX adına 245.494,00 TL olarak toplamda 251.362,80 TL olarak ıslah ettiklerini ve ayrıca davanın kabulü ile dava tarihi olan 14/09/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Dava, kamulaştırmasız el atmaya dayalı tazminat taleplidir.
Bir taşınmaza kamulaştırma yapmaya yetkili Devlet, kamu tüzel kişileri, kamu kurumları, veya kamu yararı bulunması halinde yararlarına kamulaştırma yapabilecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu veya özel kanunlardaki hükümlere uyarak bir kamulaştırma işlemi yapmadan veya kamulaştırma işlemine başlamalarına rağmen bu işlemler tamamlanmadan kısmen veya tamamen fiilen ya da hukuken el koyarak taşınmaz mal üzerinde tesis veya bina yapar yahut o taşınmaz malın, kamu yararına yönelik bir hizmete tahsis ederek, mal sahibinin o taşınmazı toplum yararına aykırı olmaksızın dilediği gibi kullanmasına engel olur ve bu el koyma malik olmak kastıyla devamlı surette olursa, bu el koymaya kamuştırmasız el atma denir.
Yapılan tanım kapsamında bir el koymanın kamuştırmasız el atma niteliğinde sayılabilmesi için;
-El koyan idarenin kamulaştırma yapmaya yetkili bir kişi olması,
-El koymanın kamu yararı nedeniyle yapılması,
-El koymanın fiilen ya da hukuken gerçekleşmesi,
-İdarenin taşınmaza sahiplenme kastıyla el koyması ve bu el koymanın devamlı nitelikte olması(Yargıtay 5. HD. 11/02/2015 T., 2014/19573 E. 2015/1701 K.),
-İdarenin taşınmaza kamulaştırma yapmadan veya kamulaştırma işlemine başlamasına rağmen bu işlemi tamamlayıp kesinleştirmeden el koyması gerekir.
Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, bilirkişi raporları, hava fotoğraflar ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; XXXXXXX ilçesi, XXXXX köyü, XXXXXXX mevkii, XXXX parsel sayılı taşınmazın yol vasfında olduğu, taşınmazın 11,20 m2’lik 118/9072 hissesinin XXXXXXXX adına kayıtlı olduğu, taşınmazın 2,24 m2’lik 59/4536 hissesinin XXXXX, XXXXX,XXXXXXXX, XXXXXXXX ile birlikte elbirliği ile XXXXXXXX adına kayıtlı olduğu, XXXXXXX ilçesi, XXXXXXX köyü, XXXXXX mevkii, XXXX parsel sayılı taşınmazın yol vasfında olduğu, taşınmazın 82,50 m2’lik 118/9072 hissesinin XXXXXXXX adına kayıtlı olduğu, XXXX parsel sayılı 861,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının XXXXXXX Otoyolu XXXXXXX arası yol inşaat ve emniyet sahasına rastladığından XXXXXXX tarih ve XXXXXXX sayılı kamu yararı kararı ile, XXXX parsel sayılı 6343,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının XXXXXXX otoyolu XXXXX Kavşağı ile XXXXXX Tersane Bağlantısı XXXXXXX yol inşaat ve emniyet sahasına rastladığından XXXXXXX tarih ve XXXXXX tarih sayılı kamu yararı kararı ile idarelerince kamulaştırma işlemine tabi tutulduğu, dava açılmadan önce davacıların uzlaşma yoluna başvurularının sonuçsuz kaldığı, taşınmazlara davalı kurum tarafından, yol ve kaldırım yapılmak sureti ile el koyulduğu tespit edilmekle, vaki el koymanın kamulaştırmasız el atma niteliğinde olduğu, taşınmazın nitelikleri itibari ile arsa vasfında olduğu, bilirkişilerin emsal metoda göre hesaplama yapılması gerektiği tespitlerinin, taşınmazla benzer özellikteki taşınmazların emsal alınmasının, emsal kıyaslamasına göre belirlenen el atma bedelinin yerinde olduğu kanaati ile; denetlenebilir ve hüküm kurmaya yeterli bulunan bilirkişi raporunda fiilen el atılan taşınmazlardaki davacı XXXXXXX‘ın kamulaştırılan hisselerinin kamulaştırma bedelinin 245.494,00 TL, davacı XXXXXXX‘ın kamulaştırılan hissesinin kamulaştırma bedelinin 5.868,80 TL olduğu anlaşılarak aşağıdaki şekilde davanın kabulü yönünde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ ile,
İstanbul ili, XXXXX ilçesi, XXXXX mahallesi, XXXXXXX mevki, XXXX parsel ve XXXXX parsel sayılı taşınmazlardaki arsa paylarına kamulaştırmasız el atılması nedeni ile 245.494,00 TL kamulaştırma bedelinin dava tarihi olan 14/09/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı XXXXXXX‘A VERİLMESİNE,
İstanbul ili, XXXXXX ilçesi, XXXXXX mahallesi, XXXXXX mevki, XXX parsel sayılı taşınmazdaki arsa paylarına kamulaştırmasız el atılması nedeni ile 5.868.80 TL kamulaştırma bedelinin dava tarihi olan 14/09/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı XXXXXXX‘A VERİLMESİNE,
İstanbul ili, XXXXXXX ilçesi, XXXXX mahallesi, XXXXX mevki, XXX parsel sayılı taşınmazda XXXXXX ile XXXXX adına kayıtlı arsa paylarının ve XXXXXX ilçesi, XXXXX mahallesi XXX parsel sayılı taşınmazda XXXXXXXX adına kayıtlı arsa payının TAPU KAYITLARININ İPTALİ ile YOL OLARAK TERKİNLERİNE,
2-Harçlar tarifesine göre alınması gereken 17.170,59 TL harçtan peşin ve ıslah olarak alınan 4.348,40 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 12.822,19 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydedilmesine,
3-Davacılar kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT hükümlerine göre 26.045,40 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
4-Davacıların yapmış olduğu 8.114,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
5-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde talebi halinde yatıranlara iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi, Açıkça okundu usulen anlatıldı. 28/02/2022

Katip XXXXXX
e-imzalıdır

Hakim XXXXXX

HUKUKUKİ DESTEK İÇİN İLETİŞİM HATLARIMIZDAN TARAFIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ

Bir Cevap Yazın

%d