Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak Davası Örnek Karar

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

T.C. İSTANBUL ANADOLU XX. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : xxxxxxx Esas
KARAR NO
: xxxxxxxx Karar

TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ
BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ
İSTANBUL ANADOLU xx. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN
GEREKÇELİ KARARIDIR

HAKİM : xxxxxxxxxxxxxx
KATİP : xxxxxxxxxxxxxxxx

DAVACI : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK

DAVALI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VEKİLİ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DAVA : ALACAK

DAVA TARİHİ : 06/09/2019

KARAR TARİHİ : 29/04/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH :
06/08/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili tarafından Mahkememize ibraz olunan dava dilekçesi ile özetle; Taraflar arasında akdedilen sözleşme gereğince davalı yüklenicinin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi noksan işlerin tespiti ile sözleşmenin feshi ile oluşan zararın şimdilik 1.000,00 TL’sinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.
DAVALI TARAFINDAN CEVAP DİLEKÇESİ İBRAZ OLUNMADIĞINDAN DAVALININ DAVAYI İNKAR ETMİŞ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR.
xxxxxxxx Tapu Müdürlüğü’ne, xxxxxxxx Belediye Başkanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılan müzekkerelere istinaden gönderilen müzekkere cevabi yazılarının dosyamız arasına alındığı anlaşılmıştır.
Mahkememizce refakate alınan teknik bilirkişiler marifetiyle mahallinde 29/06/2020 tarihinde icra olunan keşfe istinaden bilirkişiler tarafından düzenlenen kök ve ek raporun dosyamız arasına alındığı anlaşılmıştır.
DAVA, ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI İPOTEK BEDELİ, DEĞER KAYBI VE ORTAK ALANLARDAKİ EKSİK İŞLERİN TAZMİNİNE YÖNELİK ALACAK DAVASIDIR.
Tüm dosya kapsamı incelenmiş olup SONUÇ OLARAK; Davacı tarafından davalı aleyhine Mahkememize açılan işbu davada dava dilekçesinde iddianın ileri sürülüş şeklinden de anlaşılacağı üzere davacının talebinin özce, taraflar arasında akdedilen sözleşme gereğince davalı yüklenicinin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi noksan işlerin tespiti ile sözleşmenin feshi ile oluşan zararın şimdilik 1.000,00 TL’sinin tahsiline karar verilmesi talebine yönelik olduğu anlaşılmış olmakla bu hususta davalı tarafından cevap dilekçesi ibraz olunmadığından davalının davayı inkar etmiş olduğu anlaşılmış olmakla bu hususta tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda celp edilen bilgi ve belgelere istinaden Mahkememizce icra olunan keşfe müteakip bilirkişiler tarafından düzenlenen 14/09/2020 tarihli kök ve 15/12/2020 tarihli ek raporlara istinaden bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda sonuç olarak; “Keşif tarihi itibariyle davalı şirketin davaya konu taşınmaz üzerinde inşa edeceği binayı mimari projeye uygun olarak, %93 oranında tamamladığının tespit edildiği, imar işlem dosyası incelendiğinde ise, 06/09/2019 dava tarihi itibariyle yapının iş ilerleme seviyesinin yaklaşık %80 olduğunun anlaşıldığı, yapının mimari proje ve yapı ruhsatına uygun olarak yapıldığı, sözleşmede tarafların arsa paylarının %50 olarak belirtildiği, müteahhide isabet eden daire sayısının 18, arsa sahibine isabet eden daire sayısından (14) dört adet fazla olduğu, xxx Ada, xx Parsel sayılı arsa üzerine imar durumundan dolayı 9 katlı bina yapılamadığı için 8 katlı bina yapıldığı daire sayılarının 28’e düştüğü ve kat irtifakı tesisi sonucunda da tarafların arsa paylarının %50 olup müteahhide isabet eden daire sayısının 16, arsa sahibine isabet eden daire sayısından (12) 4 adet fazla olup her iki taraftan da ikişer adet dairenin azaldığı, davalı şirketin binayı sözleşmeye göre süresinde bitirilememesi nedeniyle davacıya ödemesi gereken kira bedelinin dava tarihi itibariyle 20.825,00 TL olduğu, dairelerde ve ortak alanlardaki eksikliklerden dolayı yine davacıya ödemesi gereken miktarın da dava tarihi itibariyle 162.304,84 TL olup, sözleşmenin 1-E maddesine göre davalı müteahhidin temel üstü ruhsatı çıktıktan sonra 2-B tapu bedelinin taksitlendirilmesinden dolayı arsa üzerine konulan ipoteği banka teminatı mektubu ile 30 gün içerisinde kaldırmasının gerektiği tapu kayıtlarında 737.062,20 TL tutarındaki satış bedelinin 1. taksidi olan 73.706,22 TL’nin ödendiği kalan toplam bedelin ise 663.335,98 TL olduğunun tespit edildiği, sözleşmenin 1-J-16 maddesine göre, yapılan anlaşma gereği yapılacak inşaattaki toprak sahini payının %50 ve 300.000,00 TL nakit para olduğu, müteahhit payının %50 olduğu, firmanın bu paranın 200,000,00 TL’sini ödemiş olup kalan 100.000,00 TL’sini toprak sahibine inşaat ruhsatı çıktığında ödemeyi taahhüt ettiği ancak bu hususta 100.000,00 TL’nin ödendiğine dair dosya kapsamında herhangi bir belgenin bulunmadığı, taşınmazın iskan harcı masrafının 13.899,60 TL olabileceği ve 4 No’lu bağımsız bölümün dava tarihi itibariyle 1+1 yerine 2+1 olmasından kaynaklanan değer farkının da %50’sinin 25.000,00 TL olabileceği”ne yönelik rapor ibraz edilmiş olduğu anlaşılmış olmakla bu hususta bilirkişiler tarafından düzenlenen kök ve ek raporun hüküm kurmaya ve İstinaf incelemesi ile Yargıtay denetimine elverişli olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmasına karar verildiği anlaşılmış olmakla davacı vekilinin 28/04/2021 tarihli bedel artırım dilekçesi de gözetilerek bu hususta yukarıda zikredilen tüm hukuksal ve olgusal gerekçeler doğrultusunda davacının asli talebi olan davalı üzerine kayıtlı bağımsız bölümün tapusunun iptali ile adına tesciline yönelik talebini reddine, terditli talebi olan ipotek bedeli, değer kaybı ve ortak alanlardaki eksik işler bedeli ile kira bedeline yönelik tazminat isteminin ise kabulüne yönelik olarak davanın kısmen kabulüne kısmen reddine ve işbu noktada taraflar arasında akdedilen APKİS’ten mütevellit aralarındaki ihtilafa dair açılan işbu davada bilirkişi raporu doğrultusunda dava ve keşif tarihi itibariyle inşaatın tamamlanma seviyesi dikkat-i nazara alınarak ve taraflar arasındaki menfaat dengesi de gözetilerek Mahkememizce davacının terditli talebi olan tazminata hükmedilmesine karar vermek gerekmiş olup bu hususta Mahkemelerin yargılama usullerini uygularken bir yandan davanın hakkaniyetine halel getirecek tarzda aşırı şekilci davranmamaları öte yandan da usul kurallarını etkisiz kılacak şekilde aşırı gevşek de davranmamaları gerektiği hususu da gözetilerek yargılama giderlerinin davalı uhdesinde bırakılmasına karar vermek gerekmiş olup Mahkememizce aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
DAVANIN KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,
Davacının TAZMİNAT İSTEMİNİN KABULÜ ile;
663.355,98 TL ipotek bedeli,
25.000,00 TL değer kaybı,
162.304,84 TL dairelerde ve ortak alanlarda eksik işler bedeli,
20.825,00 TL kira bedeli olmak üzere TOPLAM 871.485,82 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte DAVALIDAN TAHSİLİ İLE DAVACIYA VERİLMESİNE,
Davacının, davalı üzerine kayıtlı A Blok, 1 no’lu bağımsız bölüm ile A Blok 13 no’lu bağımsız bölümün tapusunun iptali ile adına tesciline yönelik isteminin REDDİNE,
Mahkememizin 09/09/2019 tarihli tensip tutanağının 18 numaralı ara kararı doğrultusunda tesis edilen ihtiyati tedbirin KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR DEVAMINA,
Harçlar Kanunu’na göre alınması gereken 59.531,19 TL karar ve ilam harcına yönelik olarak, davacı tarafından başlangıçta yatırılan 1.383,28 TL peşin harç ile 13.715,00 TL tamamlama harcı olmak üzere TOPLAM 15.098,28 TL harcın MAHSUBU ile BAKİYE 44.432,91 TL karar ve ilam harcının DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,
Davacı tarafından yargılamada yapılan 44,40 TL başvuru harcı – 15.098,28 TL karar ve ilam harcına mahsup edilen peşin harç ve tamamlama harcı toplamı – 1.800,00 TL bilirkişi ücreti – 275,00 TL keşif araç ücreti – 384,90 TL keşif harcı ile 109,40 TL posta, tebligat ve müzekkere gideri olmak üzere TOPLAM 17.711,98 TL yargılama giderinin DAVALIDAN TAHSİLİ İLE DAVACIYA VERİLMESİNE,
Davacı yargılamada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinden yürürlükte bulunan AAÜT’ye göre hesap ve takdir olunan 60.624,29 TL vekalet ücretinin DAVALIDAN TAHSİLİ İLE DAVACIYA VERİLMESİNE,
HMK’nın 333. Maddesi gereğince taraflarca yatırılan delil ve gider avansından kullanılmayarak artan kısmın, kararın kesinleşmesine müteakip, TARAFLARA İADESİNE,
Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 HAFTA içerisinde İSTANBUL BAM’a gönderilmek üzere mahkememiz veya mahal Asliye Hukuk Mahkemesine sunulacak dilekçe ile İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/04/2021

Katip xxxxxxxxxxx

Hakim xxxxxxxxxxx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: