KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN İSTEMİ – ÖRNEK KARAR

T.C.
İstanbul Anadolu
XX. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : XXXXXXXX Esas
KARAR NO : XXXXXXX
HAKİM : XXXXXXXXXX
KATİP : XXXXXXXXXXXXXXXX
DAVACI : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK – [16788-87570-83750] UETS
DAVALI : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ : Av. XXXXXXXXXXX – [XXXXXXXXXXXXXXX] UETS
DAVA : Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)
DAVA TARİHİ : 23/03/2022
KARAR TARİHİ : 06/12/2022
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 04/01/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
I. DAVA: Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Müvekkilinin maliki olduğu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/İstanbul adresinde mukim taşınmazını satmak istediğini, davalının taşınmazda 20.09.2015 tarihli kira sözleşmesi uyarınca ikame ettiğini, müvekkilinin taşınmazı satmak istemesine rağmen kiracı olarak oturan davalının emlakçı vasıtasıyla ve müvekkil tarafından getirilen müşterilere daireyi göstermediğini, kiracının 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlü olduğunu, müvekkili tarafından davalıya kiralanan evi göstermesi talepli ihtarname keşide edildiğini, ancak davalının konutu alıcılara göstermediğini, müvekkilinin evin satılması konusunda aciliyeti bulunduğunu, 2 alıcı bulunmasına rağmen evin gösterilmemesi nedeniyle satılamadığını, bu nedenlerle müvekkilinin malik olduğu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /İstanbul adresinde mukim taşınmaz satılacağından, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Madde 319/2 uyarınca davalının, satılmak istenen konutu alıcılara göstermesi konusunda çıkan muarazanın giderilmesi ve gelen alıcılara göstermesi için gün ve saat tespit edilmesine, taşınmaz satışının aciliyeti sebebiyle erken tarihe duruşma günü verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
II.CEVAP: Davalıya dava dilekçesi ekli davetiyenin tebliğ edildiği ancak cevap dilekçesi sunulmadığı görülmüştür.


III. ÇEKİŞMELİ VAKIALAR HAKKINDA TOPLANAN DELİLLER
Kadıköy Kaymakamlığı-Tapu Müdürlüğü’nün, 28.03.2022 tarih ve E.,,4527585 sayılı yazı ekinde; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, XXXXX Mahallesi, XXX Ada, XX Parsel sayıda yer alan X nolu bağımsız bölümün XXXXX XXXXX adına tam hisse ile 07.09.1987 tarih ve XXXXX yev. nolu, Kat Mülkiyet Tesisi edinme sebebiyle kayıtlı olduğu görülmüştür.
20/09/2015 tarihli kira sözleşmesinde, kiraya verenin davacı, kiracının ise davalı olduğu, 1 yıllık kira sözleşmesinde aylık kira bedelinin 1.900 TL olduğu görülmüştür.
Kira Sözleşmesinin Özel Şartlar 11.Maddesinde; “Kiracı kiralananın yeniden kiraya verilmesi veya satışa çıkarılması durumunda, mecuru görmek isteyenlere haftada 2 tam gün müsaade etmeyi kabul ve taahhüt eder.” Şeklinde ve kira kontratının ekinde toplam 16 Maddeden oluşan Özel Şartlar ve 14 Maddeden oluşan Genel Şartlar ile 20.09.2015 tarihli olarak düzenlendiği ve taraflarca imzalandığı görülmüştür.
Üsküdar XX. Noterliği, 18.03.2022 tarih ve XXXXX Yevmiye no ile keşide edilen ihtarnamede özetle; “20.09.2015 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi ile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /İstanbul adresinde bulunan taşınmazın tahliye talebinin olumsuz karşılanması nedeniyle satışına karar verildiği, Kira Sözleşmesi’ nin 11. Maddesinde, ‘’Kiracı kiralananın yeniden kiraya verilmesi veya satışa çıkarılması durumunda, mecuru görmek isteyenlere haftada 2 tam gün müsaade etmeyi kabul ve taahhüt eder.’’ şeklinde düzenlendiği ve satış durumu bildirildiği halde ziyaret hakkının kullanılmasının engellendiği ve sorumluluğa aykırı davranıldığı, Ziyaret hakkı kapsamında alıcılara evi göstermek için haftada iki gün müsait olduğunuz günleri 3 gün içerisinde bildirilmesi, bu günlerde alıcılara evin gösterilmesi konusunda ihtar edildiği, aksi halde evin değerinde satılmaması, geç satıştan kaynaklı zarar, piyasa belirsizlikleri nedeniyle gayrimenkul fiyatlarında meydana gelebilecek düşüşler vb. kayıplar, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerinin tazmin edileceği…” ile ilgili davalı muhataba ihtar çekildiği görülmüştür.
Mahkememizce davaya konu taşınmazda keşif yapılmış olup alınan bilirkişi raporunda özetle; “Her ne kadar evi gösterme süresi kira sözleşmesinde 2 tam gün olarak belirtilmiş olsa da, günlük yaşamın olağan akışı içerisinde, 1 haftalık süreç içerisinde taşınmaza talip olabilecek potansiyel alıcıların belli bir sayıda olabileceği, emlak sektöründe yer görme işlemlerinin öncesinde kiracıdan randevu alınmak sureti ile yapılıyor olmasının yanı sıra kiracının tüm gün boyunca taşınmazı potansiyel alıcılara göstermek üzere, günlük iş ve rutinini aksatacak şekilde taşınmazda bekleme sürecinde olmasının da beklenemeyecek bir durum olması karşısında kira sözleşmesinde kararlaştırılan sürenin hafta içi bir gün ve hafta sonu bir gün olarak, tercihen hafta ortası Çarşamba 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri ile Cumartesi 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında olmasının uygun olacağı” yönünde görüş bildirildiği görülmüştür.


IV. DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ, HUKUKİ SEBEPLER VE VARILAN SONUÇ
Dava; TBK’nun 319/2-3 maddesi uyarınca kiralananın gösterilmesine izin verilmesi talebidir.
TBK’nun 319/2-3 maddesinde; “Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.
Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.” düzenlemesi getirilmiştir.
Taraflar arasında kira ilişkisine dair herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Somut olayda; davacı vekili tarafından davacının maliki olduğu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /İstanbul adresinde kayıtlı taşınmazı davalı kiracı tarafından alıcı adaylara gösterilmesine izin verilmesi istemi ile işbu davayı açtığı, kararın kesinleşmesinden itibaren dava konusu taşınmazı 3 ay süre ile haftanın haftanın Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 arasında taşınmazın alıcı adaylarına gösterilmesine izin verilmesine karar verilmek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda Açıklanan Gerekçelerle;
1-Davanın KABULÜ ile; davalının XXXXXXXXXXXXXXXX /İstanbul adresindeki taşınmazı 3 ay süre ile sınırlı kalmak kaydı ile, haftanın Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 arasında taşınmazın alıcı adaylarına gösterilmesine izin verilmesine,
2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 2.459,16 TL harçtan davacının yatırmış olduğu 614,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.844,46 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafça yapılan 614,70 TL peşin harç, 37,00 TL başvurma harcı, 571,90 TL keşif harcı, 800,00 TL bilirkişi ücreti, 450,00 TL keşif araç ücreti, 145,40 TL yargılama giderinin 2.619,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Karar tarihindeki AAÜT.uyarınca takdir edilen 5.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
6-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde bakiye gider avansının ilgililere iadesine,
Dair karar tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere Davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı 06/12/2022

Katip XXXXXXX
e-imzalıdır

Hakim XXXXXXXX
e-imzalıdır

TAHLİYE DAVASI VE TAHLİYE NEDENLERİ

KİRACININ SATIN ALANA EVİ GÖSTEMEMESİ KONULU YAZIMIZ İÇİN TILAYINIZ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: