Vergi Kaçakçılığı Suçları ( VUK 359)

Vergi Kaçakçılığı Suçları : Devletin Mali Sağlığını Tehdit Eden Eylemler Devletler, faaliyetlerini yürütmek için vatandaşlarından vergi toplar. Vergi kaçakçılığı, devletin mali sistemini zayıflatarak hatta çökmesine neden olan ciddi bir suçtur.Bu nedenle, 4369 sayılı yasa ile Vergi Usul Kanunu’nun 344. Maddesinde “kasten” ibaresi…

VERGİ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ VE VERGİ SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ KAVRAMI

Vergi kaçakçılığı suçundan haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 359. Maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların ayrısı ve buna isabet eden gecikme zammını bu maddeyi ihdas eden kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazineye ödedikleri takdirde 359. Maddede bu maddeyi ihdas eden kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanılabilir.

7394 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 213 SAYILI VUK’DA YER ALAN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA GENEL BAKIŞ

Vergi kaçakçılığı suçu topluma karşı işlenen devletin mali sisteminin zayıflamasına hatta çökmesine neden olan ağır bir suçtur.

BEYAZ KOD SONRASI HUKUKİ SÜREÇLER

Sağlık Bakanlığının 2013/2 sayılı Genelgesi uyarınca şiddete maruz kalan hekimler hayati risklerinin bulunması, tehdit gibi durumlarda ilgili yöneticiye ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne, koruma altına alınması için gerekli işlemlerin başlatılması talebinde bulunabilirler.

HAKARET SUÇU (TCK 125)

Hakaret suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır.…

TEHDİT SUÇU

Tehdit Suçu ,5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106 maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesine göre tehdit suçu bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini veya malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağını veya sair bir kötülük…

MASUMİYET KARİNESİ

Masumiyet karinesi, şüpheli veya sanığın yargılama sırasında hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar suçsuz olduğunun kabulü anlamına gelmektedir. Bir suçu işlediği iddia edilen kişi (şüpheli), suçlu olduğu yasalara uygun olarak kanıtlanmadıkça masum sayılır. Bir suç işlediği iddiasıyla yargılanan kimse hakkında mahkumiyet kararının…

HEKİMİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Belgede sahtecilik suçu bilerek ve isteyerek işlenebilir.Hekimin düzenlediği tüm belgeler TCK açısından resmi belge niteliğindedir.Hekimin belgede sahtecilik suçlarının cezasının belirlenmesindeki en önemli kriter haksız menfaat ve kamu zararıdır. Sahte olarak düzenlenen belge haksız menfaat sağlamamış veya kişi ve kurumları zarara uğratmamışsa daha az cezaya hükmolunur.