TEHDİT SUÇU

Tehdit Suçu

Tehdit Suçu ,5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106 maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesine göre tehdit suçu bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini veya malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağını veya sair bir kötülük edeceğini bildirmektir.

Tehdit, ağır ve haksız bir zarara uğratılacağının mağdura bildirilmesi, gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olan ve gelecekte vuku bulacak bir kötülüğün gerçekleşecek gibi gösterilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Tehtidin suç olarak düzenlenmesinde korunan hukuki değer, kişinin karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür.Tehdit, kişilerin iç huzurunu bozmakta, onu endişeye düşürmektedir. Bu nedenle bu suç,kişisel özgürlük aleyhine işlenen suçlardandır.

Tehdit suçunun mağduru, iç huzuru ve sükunu, irade oluşturma ve serbest hareket etme hürriyeti, hukuksal güvenlik duygusu ihlal edilen kişidir. Mağdur kendisine yöneltilen tehdidi algılayamayacak durumda, küçük ya da derin uykuda ise ve mağdurla birlikte tehdit başka bir şahsa da yönelmemişse tehdit suçu oluşmayacaktır.

Tehdit suçunun malvarlığına yönelen basit şekli şikâyete bağlı suçlardandır. Mağdur bu eylemin kendisine yöneltildiği andan başlayarak altı ay içerisinde yetkili Cumhuriyet Savcılığına şikâyetini bildirerek suç duyurusunda bulunmalıdır. Malvarlığına yönelen tehdit suçunun şikâyeti için öngörülen bu altı aylık süre hak düşürücüdür. Yani bu süre zarfında yetkili makamlara şikâyette bulunulmadığı takdirde kişi bu hakkını kaybetmektedir. Yaşam hakkına, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik tehdit suçlarının ve tehdit suçunun nitelikli hallerinde ise soruşturulması şikayete bağlı olmayıp resen soruşturulur.

Tehdit suçunun nitelikli halleri asağıda sayılmıştır.
a) Silahla yapılması,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle yapılması,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte yapılması,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yapılması,

FİİL

Tehdit suçu, mağdurun korkutulma amacıyla işlendiği ve neticesi de beklenmeyen suçlardan olması nedeniyle bir tehlike suçudur. Eylemin gerçekleşmesi ile suç tamamlanmaktadır. Örneğin ”seni camdan atarım” demekle tehdit suçu oluşmuştur. Ayrıca eylemin gerçekleşmesi beklenemez.

Tehdit suçunun düzenlenme amacı kişinin korku ve endişe duymadan, huzur içinde ve emniyet duygusuyla yaşamasının sağlanmak istenmesidir. Fiil, mağdurun güvenlik duygusunu, iç huzurunu etkileyici,irade oluşturma ve serbest hareket etme özgürlüğünü engelleyecek nitelikte ve onu endişeye, korkuya sevk etmeye elverişli olduğu takdirde suç oluşacaktır. Örneğin 80 yaşında zor hareket eden bir kadının 30 yaşında iri cüsseli bir erkeğe ”seni döverim” şeklinde söyleyeceği sözler tehdit suçunu oluşturmayacaktır.

Fail haklı ve meşru bir hakkını yerine getirmeye ilişkin sözler kullandığında tehdit suçu oluşmayacaktır. İşlenen bir suçun ihbar edileceğinin söylenmesi veya görülen bir usulsüzlüğün şikayet edileceğinin bildirilmesi gibi durumlarda kişi üzerinde huzursuzluk yaratılsa dahi, bu bildirim haksız olmadığı için tehdit suçu oluşmayacaktır.
Tehdidin suç sayılma sebebi bu suçun ferdin iç sükununu,diğer bir deyimle, ferdin hukuki emniyet şuurunu ihlal etmesidir.Tehdit suçu ile bireyin her ortamda, her zaman, korkusuzca, serbest bir şekilde davranışlarını yerine getirmesine ilişkin yararı korunmaktadır.

Tehdidin koruduğu hukuki değer, kişilerin huzur ve sükunudur;böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu madde ile insanın kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen saldırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat, tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir.

TEHDİT SUÇU CEZASI

Tehdit suçunun yargılamasında görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelen basit tehdit suçunun cezası altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.
Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle yapılan basit tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Tehdit suçunun daha ağır halini ifade eden yukarıda sayılan nitelikli hallerindeyse suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

İLETİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ 

Bir Cevap Yazın

%d