Sulh Hukuk Mahkemesi Tahliye Karar Örneği

TÜRK MİLLETİ ADINA


T.C.
İstanbul Anadolu
XX SULH HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : XXXX
KARAR NO : XXXX

HAKİM : XXXX
KATİP : XXXX

DAVACI : XXXX
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK
DAVALI : XXXX
DAVA : Kiralananın Tahliyesi
DAVA TARİHİ : 02/09/2021
KARAR TARİHİ : 10/02/2022
YAZILDIĞI TARİHİ : 17/03/2022

Mahkememizde görülmekte bulunan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı kiraya veren ile davalı kiracının, 10/04/2018 tarihli, Altayçeşme Mahallesi, F……….. Maltepe/İstanbul adresindeki gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşmeye göre kira ödeme gününün her ayın 15. günü ve ikinci kira yılı için kira bedelinin XXXX TL olduğunu, kiracının sözleşmenin ikinci yılında kira bedellerini gecikmeli ödemeyi süreklilik haline getirdiğini, kira sözleşmesi gereği davalının 15 Ocak 2021 ayında ödemesi gereken kira bedelini vadesinde ödememesi üzerine 11/02/2021 tarihinde İstanbul Anadolu XXXX. İcra Dairesi’nin XXXX Esas sayılı dosyasıyla tahliye talepli icra takibi başlatıldığını, Örnek no:13 ödeme emrinin borçluya 18/02/2021 tarihinde tebliğ edildiğini, tebligattan sonra kiracının, kira bedelinin anaparasını davacının banka hesabına 21/02/2021 tarihinde yatırdığını, ilk haklı ihtarın oluştuğunu, davalı kiracının 15 Şubat 2021 tarihinde ödemesi gereken kira bedelini vadesinde ödememesi nedeniyle 24/02/2021 tarihinde İstanbul Anadolu XXXX. İcra Dairesi’nin 2XXXX Esas sayılı dosyasıyla tahliye talepli icra takibi başlatıldığını, Örnek no:13 ödeme emrinin borçluya 04/03/2021 tarihinde tebliğ edildiğini, tebligattan sonra borçlu kiracının kira bedelinin anaparasını, davacının banka hesabına 09/03/2021 tarihinde yatırdığını, ikinci haklı ihtarın oluştuğunu, ödeme emirlerinin kendisine tebliğinden sonra icra dosyalarının ferileri hariç olarak kira anaparasını ödeyen borçlunun Borçlar Kanunu madde 315’te bahsedilen kiracının temerrüdü durumundan kurtulduğunu, ancak kiracının sürekli kirayı vaktinde ödemeyerek kiraya vereni mehil tayinine mecbur bırakması ve sonra da verilen mehil süresi içinde ödemede bulunarak tahliyeyi engellemesine karşın TBK 352. maddesi uyarınca iki haklı ihtara neden olduğu için davacının tahliye hakkının mevcut olduğunu, açıklanan nedenlerle davalı kiracının TBK 352. madde uyarınca dava konusu mecurdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı tarafa duruşma gününü bildirir tensip zaptı ile dava dilekçesi tebliğ edilmiş, davalı tarafından cevap dilekçesi sunulmamıştır.

Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi talebine ilişkindir.

Taraflar arasında akdedilmiş olan 10/04/2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesi incelendiğinde; kiracının davalı, kiraya verenin davacı olduğu, bir aylık kira karşılığının XXXX TL olarak kararlaştırıldığı, sözleşmenin 6. maddesinde, kira bedelinin her ayın 15. gününe kadar ödeneceği hususunun düzenlendiği görülmektedir.
İstanbul Anadolu XXXX. İcra Dairesi’nin XXXX Esas sayılı dosyası celp edilerek incelendiğinde; alacaklısının davacı XXXX , borçlusunun davalı XXXX olduğu, XXXX TL Ocak ayı 2021 kira bedeli ve XXXXTL işlemiş faiz olmak üzere toplam XXXX TL üzerinden takip başlatıldığı, ödeme emrinin davalı borçluya 18/02/2021 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.
İstanbul Anadolu XXXX. İcra Dairesi’nin XXXX Esas sayılı dosyası celp edilmiş incelendiğinde; alacaklısının davacı XXXX , borçlusunun dava dışı XXXX ile davalı XXXX olduğu, XXXX TL Şubat ayı 2020 kira bedeli ve 2,37 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam XXXXXXXX TL üzerinden takip başlatıldığı, ödeme emrinin davalı borçluyaXXXX tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

Türk Borçlar Kanunu’nun 352/2. maddesine göre “Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.”

TBK’nun 352/2. maddesi gereğince iki haklı ihtar nedeniyle tahliye kararı verilebilmesi için kiracının ödemediği kiraların, aynı kira dönemi içerisinde farklı ayların kira bedellerine ilişkin olması, ihtarnamede belirtilen kira bedellerinin muaccel olması, kiracıya gönderilecek ihtarnamelerin hangi aylara ait olduğunun açıkça belirtilmesi ve ihtarnamelerin tebliğinden önce, kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekmektedir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Ancak ihtarın davalıya tebliğinden önce ödeme yapılmış ise TBK 352/2 uyarınca ihtarın haklılığından söz edilemez.
Yapılan yargılama, kira sözleşmesi, icra dosyaları, ödeme emrinin davalıya tebliğini gösterir mazbatalar, banka hesap dökümü ve tüm dosya kapsamına göre; uyuşmazlığın, davalının iki haklı ihtar nedeniyle tahliyesinin talep edilip edilemeyeceği noktasında toplandığı, davacı tarafça 2021 Ocak ayına ilişkin kiranın ödenmediğinden bahisle davalı hakkında İstanbul Anadolu XX. İcra Dairesi’ninXXXX Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığı ve ilk haklı ihtar olarak ileri sürülen ödeme emrinin davalıya XXXX tarihinde tebliğ edildiği, ödenmeyen 2021 Şubat ayı kirası için de İstanbul Anadolu XXXX. İcra Dairesi’nin 2020/4998 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığı ve davalıya ödeme emrinin XXXX tarihinde tebliğ edildiği, ödeme emrinin tebliğinden sonraki bir tarih olan XXXX tarihinde davalı tarafça davacının banka hesabına ödeme yapıldığı, iki ihtarın da haklı olduğu anlaşıldığından Türk Borçlar Kanunu’nun 352/2. maddesi iki haklı ihtar nedeniyle tahliye şartlarının oluştuğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;
1-Davacının davasının KABULÜ ve akdin feshi ile davalının TAHLİYESİNE,
2-Harçlar yasası uyarınca peşin alınan XXXXTL harcın alınması gereken XXXX TL harçtan mahsubu ile bakiye kalan XXXX TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davacı yararına takdir edilenXXXX TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılanXXXXTL başvurma harcı,XXXX TL peşin harç, XXXX TL posta masrafı, olmak üzere toplam XXXXTL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından peşin yatırılan gider avansından kullanılan yargılama giderlerinin indirilmesi ile geriye kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair; davacı yönünden tefhimden davalı yönünden tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer İcra Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya bu mahkemelere müracaat üzerine zabıt katibince tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde incelenmek İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.17/03/2022

Katip XXXX Hakim XXXX
¸

İLİGİ YAZIMIZ
TAHLİYE DAVASI VE TAHLİYE NEDENLERİ

Bir Cevap Yazın

%d