İCRA HUKUK MAHKEMESİ TAHLİYE KARARI

TÜRK MİLLETİ ADINA


T.C.
İstanbul Anadolu
XX İCRAHUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : XXXX
KARAR NO : XXXX

HAKİM : XXXX
KATİP : XXXX

DAVACI : XXXX
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK
DAVALI : XXXX
DAVA : Kiralananın Tahliyesi
DAVA TARİHİ : 02/01/2022
KARAR TARİHİ : 03/03/2022
YAZILDIĞI TARİHİ : 03/03/2022

İDDİA: Davacı vekili dilekçesinde özetle; davalının davacının taşınmazında kira akdiyle kiracı bulunduğunu, kira borçlarını ödememesi üzerine davalı hakkında icra takibi yapıldığını, takip esnasında ihtarlı ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiğini, ödeme emrini tebellüğ eden borçlu kiracı yasal sürelerde itiraz etmediğini ve ödemede bulunmadığını, borcunun temerrüdünün sabit olduğunu belirterek, taraflar arasındaki kira akdinin feshi ile davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

SAVUNMA: Davalıya usulüne uygun olarak tebligat yapılmış, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmiş, davalı taraf duruşmaya katılmamış ve yazılı bildirimde de bulunmamış, yargılama davalı tarafın yokluğunda devam etmiştir.

İNCELEME ve GEREKÇE: İstanbul Anadolu 21.İcra Müdürlüğünün XXXX Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinden; alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine 10/04/2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesine istinaden yasal faizi ile birlikte toplam XXXXX TL’nin tahsili için takip başlatıldığı, ödeme emrinin 27/11/2021 tarihinde borçluya tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Dava; İİK 269/A maddesine dayalı temerrüte dayalı tahliye istemine ilişkin olup, sözkonusu yasal düzenleme “Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.” hükmünü içermektedir.
Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde davacı alacaklının haciz ve tahliye istemli kira alacaklarının tahsili için, icra takibine geçtiği, davalının itirazda bulunmaması nedeniyle takibin kesinleştiği yasal 30 günlük süre içinde ödemede bulunmaması nedeniyle de temerrüde düştüğü subuta erdiğinden, İİK’nun 269. ve devamı maddeleri uyarınca davanın kabulüne ve davalının İstanbul Anadolu XX. İcra Müdürlüğü’nün XXXX Esas sayılı takibinden tahliyesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;


1-Davacının davasının KABULÜ ve akdin feshi ile davalının İstanbul Anadolu XX İcra Müdürlüğünün XXXX E. Sayılı dosyasındaki takibe konu mecurdan TAHLİYESİNE,
2-Harçlar yasası uyarınca peşin alınan XX TL harcın alınması gereken XX TL harçtan mahsubu ile bakiye kalan XX TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davacı yararına takdir edilen XXXX TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan XX TL başvurma harcı, XX TL peşin harç, XX TL posta masrafı, olmak üzere toplam XXXX TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından peşin yatırılan gider avansından kullanılan yargılama giderlerinin indirilmesi ile geriye kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair; davacı yönünden tefhimden davalı yönünden tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer İcra Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya bu mahkemelere müracaat üzerine zabıt katibince tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde incelenmek İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.03/03/2022

Katip XXXX Hakim XXXX

İLİGİ YAZIMIZ¸

TAHLİYE DAVASI VE TAHLİYE NEDENLERİ
¸

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: