İCRA HUKUK MAHKEMESİ İŞYERİ TAHLİYE KARARI

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTANBUL ANADOLU XX.İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : XXXX Esas
KARAR NO :XXXX Karar
İst. And. XX. İcra Dairesi : XXXX Esas
HAKİM : XXXX
KATİP : XXXX


DAVACI :XXXXX
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK
DAVACI :XXXXX
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK
DAVACI :XXXXX
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK

DAVALI :XXXXX
VEKİLLERİ :XXXXX

DAVA : İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
DAVA TARİHİ : 27/04/2021
KARAR TARİHİ : 30/11/2021
KARAR YAZIM TARİHİ : 03/12/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davasının yapılan ve bitirilen açık yargılama sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;
Davacılar vekili dava dilekçesi ve yargılama aşamasındaki beyanlarında özetle; müvekkillerinin Tuzla ilçesi…… kayıtlı 49.800 m2 alanlı arsa vasfındaki gayrimenkulü 01.08.2018 tarihli kira sözleşmesi ile davalıya kiraya verdiğini, davalıların 1 yıldır kira bedellerini ödemediklerini, 2021 Ocak ve Şubat kiralarını ödememeleri üzerine İstanbul Anadolu XX İcra Müdürlüğünün XXXX E sayılı icra takip dosyası ile kiracı hakkında takip başlatıldığını ve tahliye talebinde bulunduklarını, davalının borca itiraz ederek icra takibini durdurduğunu beyanla; davanın kabulü ile haksız itirazın kaldırılmasına, kira bedellerinin ödenmesine, gayrimenkulün tahliyesine, davalının itirazı haksız olduğundan %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini vekaleten talep ve dava etmiştir.

Davalı tarafa usulüne uygun tebligat yapılarak taraf teşkili sağlanmıştır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Valilik yazısına istinaden mecurdan faydalanamadıklarını, kiraya verenin mecuru faaliyete uygun halde bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmediğini, bu sebeple kira borcunun ödenmesinde aksama yaşandığını beyanla davanın reddine karar verilmesini davalı lehine kötüniyet tazminatına hükmedilmesini yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep etmiştir.
İstanbul Anadolu XXXX. İcra Dairesinin XXXX Esas sayılı takip dosyası UYAP üzerinden getirtilerek incelenmiştir.


Dosyada bulunan tüm bilgi, belge ve beyanlar birlikte değerlendirildiğinde; borçlunun kira ilişkisine ve kira miktarına açıkça karşı çıkmaması karşısında İİK.nun 269/2. maddesi gereğince kira ilişkisinin ve kira miktarının kesinleştiğinin kabulü gerekir. Bu durumda davalı borçlu kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemeyeceğini İİK.’nun 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlamak durumundadır. Davalı savunmasını İİK 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlayamamış olduğuna göre borclunun itirazının kaldırılması yönünde karar vermek gerekmektedir. (Kıyasen Yargıtay 8.H.D. 2017/2387 Esas 2017/6676 Karar sayılı ilamı)
Borçlunun süresinde itiraz ettiği ve takibin durduğu, davalının kira ilişkisine ve miktarına herhangi bir itirazda bulunulmadığı, borcun bulunmadığına dair İİK 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlayamadığı, anlaşıldığından davanın kabulüne, davalı borçlunun itirazının kaldırılmasına, takibin devamına, taraflar arasındaki kira akdinin feshine, davalının takibe konu taşınmazdan tahliyesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulması netice ve kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile, İTİRAZIN KALDIRILMASINA,
2-2XXXXXXXX-TL asıl alacağın %20 si oranında hesaplanacak tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3-Taraflar lehine tazminata hükmedilmesine yer olmadığına,
4-Taraflar arasındaki kira akdinin FESHİNE,
5-Davalının takibe konu taşınmazdan TAHLİYESİNE,
6-Alınması gereken XXXXTL karar ve ilam harcının peşin alınan XXXXTL harcın mahsubi ile kalan XXXX harcın davalıdan alınarak hazineyi irad olarak kaydına,
7-Davacı tarafından yapılan XXXX TL harç,XXXX TL dosya masrafından oluşan toplam XXXXTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davacılar kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.’si uyarınca belirlenen XXXXXXX-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
9-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair; davacılar vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tefhim tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize sunacakları dilekçe ile İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 30/11/2021
Katip XXXX
¸ e-imzalıdır

Hakim XXXX
¸ e-imzalıdır

İLİGİ YAZIMIZ

TAHLİYE DAVASI VE TAHLİYE NEDENLERİ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: