KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA AZINLIKTA KALAN (ÜÇTE İKİ HİSSE ÇOĞUNLUĞU İLE ALINAN KARARA KATILMAYANLAR) MALİKLERİN HAKLARI

Kentsel Dönüşüm Azınlık Hakları

Kentsel dönüşüm uygulaması uyarınca riskli yapılarda malikler üçte iki hisse çoğunluğunu sağlayarak karar alabilecektir. Malikler alınan kararla riskli yapının yeniden inşası yönünde anlaşabilmektedir. Peki üçte iki hisse payı çoğunluğu içerisinde yer almayan maliklerin karara itiraz hakları var mıdır ? Anlaşmaya sonradan dahil olma imkanı var mıdır ? Karara katılmayan maliklerin payları ne olacaktır ? Süreç nasıl işleyecek gibi soruların cevaplarını bu yazımızda derledik.

ANLAŞMAYA SONRADAN DAHİL OLMA HAKKI

Malikler her ne kadar üçte iki hisse çoğunluğuna başlangıçta katılmamışsa da anlaşmaya dahil olabilmektedir. Çoğunluk tarafından hazırlanan anlaşma ve karar metni anlaşmaya katılmayan maliklere tebliğ edilmektedir. Bu tebliğde “on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlere ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı ” bildirilir. Noter vasıtası ile ve Tebligat Kanunu uyarınca yapılan bildirim teklif niteliğindedir.

Eğer siz de başlangıçta anlaşmaya katılmadıysanız ancak sonradan anlaşmaya dahil olabilirsiniz. Anlaşma ve karar metninin tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde anlaşmaya dahil olmak istediğinizi bildirebilirsiniz. Böylece yapının yeniden yapımına dahil olabilirsiniz.

ÜÇTE İKİ HİSSE ÇOĞUNLUĞU İLE ALINAN KARARA İTİRAZ HAKKI

Üçte iki hisse çoğunluğu ile alınan karara azınlıkta kalan malikler tarafından itiraz edilerek dava açılabilmektedir. Alınan kararda usulüne uygun bir paylaşım yapılmadığını, alınan kararın hakkaniyet aykırı olduğu, üçte iki hisse payı çoğunluğunun sağlanmadığı gibi nedenlerden kaynaklı olarak çoğunluk tarafından imzalanan sözleşmenin iptali gibi çeşitli nedenlere dayanabilmektedir. Yönetmeliğin 15. maddesinde 06/01/2023 tarihli değişiklikle kararların alınmasında toplantı şartı aranmamaktadır. Azınlıkta kalan malikler tarafından toplantıya uygun çağrı yapılmadığı, toplantı yeter sayısı sağlanmadığı gibi nedenlerle itiraz etmek mümkün olmayacaktır.

SATIŞ İŞLEMLERİ

Üçte iki hisse çoğunluğuna katılmayan maliklerin tebliğden itibaren 15 gün içerisinde anlaşmaya sonradan dahil olmamaları halinde paylarının satışı söz konusu olacaktır. İdare satışa çıkan payların rayiç değerinin tespiti için Bedel Tespit Komisyonu oluşturur. Ayrıca idare tarafından satış işlemini yapmak üzere Satış Komisyonu oluşturur. Bu komisyonlar biri başkan ikisi üye olmak üzere, en az üç kişiden oluşmaktadır. Bedel Tespiti Komisyonu rayiç bedel tespitini yapmaktadır. Malikler tarafından da Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı lisanslı değerleme kuruluşlarından değer tespiti yaptırılabilmektedir. Bedel Tespit Komisyonu, değer tespitinde maliklerin yaptırdığı tespiti de dikkate almaktadır.

Anlaşmaya katılmayan malikler rayiç bedel tespitine itiraz edebilir. Malikler bedelin çok düşük olduğu, payının bu kadar düşük bir bedel ile satılmasının mülkiyet hakkının bir ihlali olduğu gibi çeşitli nedenlere dayanabilirler. İtirazda bulunan maliker İYUK uyarınca iptal davası açılmalıdır. İptal davasında değer tespiti yapılan payın bulunduğu yerdeki idare mahkemesi görevli olacaktır.

AÇIK ARTTIRMA USULÜ SATIŞ

Satış Komisyonu tarafından anlaşmaya katılmayan maliklerin payları, anlaşmaya dahil olan paydaşlara açık arttırma usulü ile satışa çıkarılır. Paylar Bedel Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen bedelden satışa çıkmaktadır. Satışa anlaşma sağlayan paydaşlar katılabilmektedir. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrar edilmektedir.

SATIŞ İŞLEMLERİNE İTİRAZ HAKKI

Gerek payların üçte iki hisse çoğunluğuna katılan maliklere satılması gerekse de anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etme şartıyla payı satın alan üçüncü şahıslara satılması halinde bu satış işlemlerine itiraz hakkı bulunmaktadır.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. Maddesinin 9. Fıkrasında;

” Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. “

denilerek 6306 sayılı Kanun’dan kaynaklı idari işlemlere dava açılabileceği belirtilmiştir. Bu idari işlemlerin de kesin ve yürütülebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu durumda pay satış usulü kapsamında idarece gerçekleştirilen, pay satış başvurusunun reddi, bedel tespiti, satış ilanı ve pay satışı gibi kararların idare mahkemelerinde iptali talep edilebilecektir.

YIKIM KARARINA İTİRAZ YAZIMIZ
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ VE SÜREÇ
RİSKLİ YAPILARDA MALİKLERİN İZLEYEBİLECEĞİ YOLLAR
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETERLİ ÇOĞUNLUĞA ULAŞILAMAZ İSE

Bir Cevap Yazın

%d