KİRALANAN YERİN GÖSTERİLMESİNE DAİR İSTİNAF KARARI

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ XX. HUKUK DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR


KARAR DÜZELTME


DOSYA NO : 2023/XXX
KARAR NO : 2023/XXXX


HAKİM BAŞKAN : XXXXXXXX
HAKİM ÜYE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
HAKİM ÜYE : XXXXXXXXX
KATİP : XXXXXXXXXXXX
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU XX SULH HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 06/12/2022 NUMARASI : 2022/XXX Esas, 2022/XXXXX Karar
DAVACI : XXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK
DAVALI : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ : XXXXXXXXXXXXXX
DAVANIN KONUSU : Kiralananı Göstermeye İzin
İSTİNAF TARİHİ : 14/02/2023
KARAR TARİHİ : 13/03/2023 YAZMA TARİHİ: 14/03/2023
Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ;
İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, dairemiz üyesince düzenlenen rapor ve ilk derece mahkemesi dosyasının istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan asıl incelemesinde dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı;
Davacı:Davalının 20/09/XXXXXX başlangıç tarihli, bir yıl süreli kira sözleşmesi ile konut olarak kullandığı mecuru satmaya karar verdiğini, bu kararını düzenlediği ihtarname ile kiracıya bildirdiğini, mecuru satın almak isteyen alıcı adaylarına göstermesi gerektiğini, kiracının evi göstermeye izin vermediğini, mani olduğunu iddia ederek mecurun alıcı adaylarına gösterilmesi için izin verilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı:Davaya cevap vermemiştir.
Mahkeme:Davanın kabulüne, taşınmazın üç ay süre ile sınırlı kalmak kaydı ile haftanın Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 10:00-12:00 ile 14:00-16:00 arasında alıcı adaylarına gösterilmesine izin verilmesine karar vermiştir.
İstinaf sebepleri:Davalı süresinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde; devlet memuru olduğunu, üç ay süreyle her çarşamba mesai saatleri içerisinde taşınmazı gösterebilmesinin mümkün olmadığını, çalışan kiracıların hafta içi ev gösterme yükümlülüğü olmadığını, 9 yaşında bir çocuğu olduğunu, ailesiyle geçireceği vaktin de göz önüne alınması gerektiğini, eve haftada dört saat yabancıların girmesinin çocuğunun psikolojisini bozacağını belirterek kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Yasal dayanak:Hukuk Muhakemeleri Kanunu;190, 191. maddeleri,
Türk Medeni Kanunu 6. maddesi,
Türk Borçlar Kanunu 299, 319. maddeleri,
Yargılama konusu olayda:Dosyada bir örneği bulunan, taraflarca çekişme konusu olmayan 20/09/XXXX başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile konut olarak kiraya verilen mecurun, kiraya veren malik tarafından satılmasına karar verildiği, bu kararın ihtarname ile kiracıya bildirildiği, mecuru satın almak isteyen alıcı adaylarına mecurun kiracı tarafından gösterilmesine izin verilmediği iddiasıyla izin talebinde bulunulduğu,
Davalının, cevap dilekçesi sunmadığı,
Mahkemenin, mecurun haftanın çarşamba ve cumartesi günleri saat 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında 3 ay süreyle alıcı adaylarına gösterileceğine yönelik izin kararı verdiği,
Kiracının TBK 319/2 maddesi gereğince kiralananı bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde mecurun görülmesine izin verme yükümlülüğü bulunduğu, bu hususun kiracıya uygun bir süre önce bildirilmesi gerektiği, mecurun bulunduğu mahalde keşif yapılıp kiralananın niteliği, bulunduğu mevkii, mecurun satılabilme süresine etkili ekonomik, sosyal durumlar ile diğer özel ve genel etkenler birlikte değerlendirilerek hakkaniyete uygun denge kurmak suretiyle satışın yapılabileceği, muhtemel, makul ve uygun bir sürenin belirlenmesi gerektiği,
Mahkemece keşif yapıldığı, bilirkişinin raporunda evin muhtemel satılma süresine ilişkin bir kanaat bildirmediği,
Davalının istinaf dilekçesi ekinde ibraz ettiği belgeye göre XXXXXXXXXXXXXX araştırma görevlisi olduğu ve mesai saatlerinin 08.30-17.00 olduğunun belirtildiği,
Kiracının kiralananı bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde mecurun görülmesine izin verme yükümlülüğü bulunduğu, bu hususun kiracıya uygun bir süre önce bildirilmesi gerektiği, mecurun bulunduğu mahalde keşif yapılıp kiralananın niteliği, bulunduğu mevkii, mecurun satılabilme süresine etkili ekonomik, sosyal durumlar ile diğer özel ve genel etkenler birlikte değerlendirilerek hakkaniyete uygun denge kurmak suretiyle satışın yapılabileceği, muhtemel, makul ve uygun bir sürenin belirlenmesi gerektiği, mahkemece belirlenen gün ve saatler incelendiğinde evin gösterilmesine ilişkin aralıklı saat belirlenmesi sebebiyle günün bütünü bakımından kiracının evde bulunması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi ile mesai saatleri içerisinde evin alıcılara gösterilmesine karar verilmesinin yerinde olmadığı, eksikliğin Dairemizce düzeltilebilir nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; dairemizce duruşma yapılmasına gerek olmadığı, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre sair istinaf taleplerinin reddine,
Ancak; hakkaniyete uygun denge kurmak suretiyle satışın yapılabileceği, muhtemel, makul ve uygun bir sürenin belirlenmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde verilen kararın yanlış olduğu, yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan HMK 353/1-b/2 maddesi gereğince istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının kaldırılması ve düzeltilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.
H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle,
A-)Davalının istinaf başvurusunun kısmen KABULÜNE,
İlk Derece Mahkemesi kararının hüküm bölümünün birinci fıkrasının hükümden çıkarılmasına,
Yerine; “1-Kiralananın gösterilmesine izin verilmesi davasının KABULÜ ile; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adresindeki taşınmazı 3 ay süre ile sınırlı kalmak kaydı ile haftanın Çarşamba günleri 17.30-19.30 saatleri arasında Cumartesi günleri 10:00-12:00 saatleri arasında taşınmazın alıcı adaylarına gösterilmesine izin verilmesine,” ibaresi yazılmak suretiyle ilk derece mahkemesi KARARININ DÜZELTİLMESİNE,

İlk derece mahkemesi kararının diğer kısımlarının aynen geçerli olduğuna,
B-) Davalının sair istinaf taleplerinin REDDİNE,
İstinaf başvuru ve karar harcının mahsubuna,
İstinaf harcı ve posta masrafının istinaf talebinde bulunanın üzerinde bırakılmasına,
Gider avansından kalanın talep halinde yatırana iadesine,
Dair karar dosya üzerinde, tarafların ve vekillerinin yokluğunda oy birliği ile HMK 362/1-b maddesi gereğince KESİN olarak verildi. 13/03/2023

İLİŞKİLİ YAZILARIMIZ

TAHLİYE DAVASI VE TAHLİYE NEDENLERİ

KİRA TESPİT DAVASI (KİRA ARTIŞ DAVASI)

10 YILI GEÇEN KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRACININ TAHLİYESİ

KİRACININ EVİ GÖSTERMEMESİ

Bir Cevap Yazın

%d