VERGİ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ VE VERGİ SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ KAVRAMI

Vergi kaçakçılığı suçundan haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 359. Maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların ayrısı ve buna isabet eden gecikme zammını bu maddeyi ihdas eden kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazineye ödedikleri takdirde 359. Maddede bu maddeyi ihdas eden kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanılabilir.

7394 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 213 SAYILI VUK’DA YER ALAN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA GENEL BAKIŞ

Vergi kaçakçılığı suçu topluma karşı işlenen devletin mali sisteminin zayıflamasına hatta çökmesine neden olan ağır bir suçtur.

DEPREM VERGİSİ VE DEPREM VERGİSİNE İTİRAZ YOLU

7440 sayılı Kanun’un md.10/27 yer alan düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu düşünülüyorsa ihtirazi kayıtlı beyanname verilerek 30 gün içerisinde Vergi Mahkemesinden ilgli düzenlemenin itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesinden iptalini talep etmek gerekir.

VERGİ UYGULAMALARINDA İHTİRAZİ KAYIT

İhtirazi Kayıt, hukuk terimi olarak haklarını koruma altına almak isteyen tarafın koşullu olarak verdiği beyandır. Vergi uygulmalarında, mükellefin kurumun genel uygulamalarına uygun düşen ancak bu uygulamanın yerinde olmadığını düşündüğü durumda başvurabileceği bir usuldür.

VERGİ CEZA İHBARNAMESİ

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ NEDİR? Vergi ceza ihbarnamesi vergi tarhiyatı yapmaya yetkili kurumlar tarafından (Mal müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve belediyelerce) düzenlenir. İhbarnamenin içeriği Vergi Usul Kanunu 34. ve 35. maddelere uygun olarak oluşturulur. İhbarname içeriğinde tarh edilen vergi ile beraber vergi…

VERGİ ÖDEME EMRİ İPTALİ EMSAL KARAR

T.C. İSTANBUL XX. VERGİ MAHKEMESİ Dosya No: xxxxxxx Karar No: xxxxxxx DAVACI : xxxxxx xxxxxxVEKİLİ : AV. AHMET AYHAN ÖZTÜRK DAVALI : İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIVEKİLİ : xxxxxxxx xxxxxxxx DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, asıl borçlu xxx xxxxxxxx ve xxxxxx…

VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ

ÖDEME EMRİ NEDİR ? Vergi hukkunda ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunu'un 55. Maddesinde düzenlenmiştir. Vergi dairesi düzenlenen ödeme emrini zamanında ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili için düzenlener. Madde hükmünce alacağının 15 gün içerisinde ödenmesi veyahut mal bildiriminde bulunulması…